Menu
Košík

  Ochrana osobních údajů

  Ochrana osobních údajů - GDPR

  Vážený zákazníku,

  abychom mohli zpracovat vaši objednávku, potřebujeme vaše osobní údaje. Bezpečnost vašich údajů a jejich zpracování zákonným způsobem je pro nás prvořadé. Zde se dozvíte, jak vaše osobní údaje zpracováváme a jak dosáhneme jejich bezpečnosti.

  1. Kdo jsme?

  Vaše osobní údaje zpracovává naše společnost Divamoda sro, se sídlem Myslina 50, 06601 Humenné, IČ: 50711610, OU-HE-OZP-2017/001770-2, č.k. obchodního rejstříku 720-22109, email: info@divamoda.sk (dále jen „provozovatel“).

  2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

  Abychom mohli vyřídit vaši objednávku a splnili si veškeré zákonné povinnosti s tím související, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa pro doručení, fakturační adresa, tel. č., email.,
  Marketing
  Abychom vám mohli zasílat informace o produktech a službách a obracet se na vás s průzkumem trhu, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa pro doručení, tel. č., email.

  3. K jakému účelu zpracováváme vaše osobní údaje?

  E-shop
  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smlouvy přes internet a jejího plnění, a to zejména pro přijetí a zaevidování objednávky, vyřízení objednávky, zaslání zboží, vydání účetního dokladu, řešení odstoupení od smlouvy a případné reklamace.
  Uživatelský účet
  S vaším souhlasem zpracováváme vaše osobní údaje pro vytvoření uživatelského účtu.
  Evidence reklamací
  Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu uplatnění Vaší reklamace za účelem jejího vyřízení. Vaše osobní údaje zpracováváme pro tento účel, z důvodu plnění zákonné povinnosti.
  Účetnictví
  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem splnění našich povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů vztahujících se na agendu účetnictví.
  Marketingová komunikace
  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem péče o zákazníka, poskytování informací o produktech a službách a průzkumu trhu, a to prostřednictvím vybraného způsobu komunikace. Vaše osobní údaje zpracováváme k tomuto účelu, ledaže nám k tomu dáte souhlas.
  Cookies
  S vaším souhlasem zpracováváme i vaši IP adresu a cookies. Tyto používáme ke zlepšení funkčnosti web stránky a reklamní a remarketingové účely.

  4. Jak nám můžete dát souhlas?

  Souhlas ke zpracování vašich osobních údajů nám můžete dát zakliknutím příslušného checkboxu.

  5. Jak můžete souhlas odvolat?

  Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dali, můžete kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat
  • zasláním oznámení na email info@divamoda.sk
  • zasláním oznámení poštou na adresu sídla společnosti
  • zasláním oznámení prostřednictvím kontaktního formuláře

  6. Komu vaše data poskytujeme?

  Vaše osobní údaje budou poskytnuty třetím osobám pouze tehdy, je-li to nutné v rámci plnění smlouvy na právním základě oprávněný zájem. Dalšími příjemci jsou:
  - Zasilatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží nebo realizaci platby
  - Reklamní agentury a jiné osoby zajišťující agendu marketingu
  - RoyalWEB.cz, IČ: 50051849
  - Newsletterová služba Mailchimp


  7. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

  Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uchovávají po dobu vyřízení objednávky a po nezbytnou dobu pro případ uplatnění práv. reklamace.
  - Účetní doklady se uchovávají po dobu 10 let
  - Dokumenty vztahující se k reklamaci se uchovávají po dobu 5 let.
  Souhlas s marketingovou komunikací je platný po dobu 4 let nebo do odvolání souhlasu.

  8. Kam přenášíme vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje nepřenášíme do žádné třetí země.

  9. Máme zodpovědnou osobu?

  Nepověřili jsme žádnou zodpovědnou osobu, protože nám tato povinnost ze zákona nevzniká.

  10. Nejste spokojen?

  Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nám dát o tom vědět na email info@divamoda.sk. Také máte možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně.

  11. Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické a listinné formě. Nevyužíváme žádné prostředky automatizovaného individuálního rozhodování. Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících programech a online aplikacích:
  - Program pro administraci web stránky
  - Google Analytics
  - Mailchimp


  12. Jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů?

  Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Abychom zabezpečili ochranu vašich osobních údajů, přijali jsme potřebná technická a organizační opatření. Osobní údaje jsou šifrovány. Provozovatel zavedl politiku silných hesel. Osoby, které zpracovávají osobní údaje byly poučeny a zavázány povinností zachovávat mlčenlivost.

  13. Jaká máte práva?

  - Právo na přístup k údajům. Máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud tyto zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k údajům. Na základě vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracování vašich osobních údajů naší společností.
  - Právo na opravu. Máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění.
  - Právo na vymazání. Za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. O vymazání vašich údajů nás můžete požádat kdykoli. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:
  1. již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli
  2. odvoláte svůj souhlas
  3. namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů
  4. zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně
  5. osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost
  6. pokud jste dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet
  - Právo na omezení zpracování. Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaší žádosti vyhovíme, vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování vašich údajů dojde, pokud:
  1. nám sdělíte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to dokud neověříme jejich správnost
  2. zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně, avšak vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracování vašich osobních údajů jen omezili
  3. vaše údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo hájení svých práv
  4. namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.
  - Právo na přenosnost údajů. Máte právo žádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje v elektronické formě (např. soubor XML nebo CSV), která vám umožní snadno si přenést data do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo vy a dali jste nám k jejich zpracování souhlas.
  - Právo namítat. Máte právo namítat, že zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete namítat jejich zpracování kdykoli. Na základě námitky vaše osobní údaje vymažeme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:
  1. k plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
  2. z důvodu našeho oprávněného zájmu
  3. vytváření profilu žáka, můžete namítat jejich zpracování, pokud máte k tomu osobní důvody


  14. Jak můžete tato práva vykonávat?

  S vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:
  zasláním oznámení na email info@divamoda.sk;
  zasláním oznámení poštou na adresu sídla společnosti
  zasláním oznámení prostřednictvím kontaktního formuláře
  Všemi vašimi žádostmi se budeme zabývat ao výsledku jejího vyřízení vás budeme informovat stejným způsobem, jako žádost podáte.

  15. Závěrečná ustanovení

  Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dne 25.5.2018.
  Vyhrazujeme si právo tyto zásady změnit, dojde-li ke změně zpracování osobních údajů v naší společnosti.