Menu
Košík

  Reklamace

  Uplatnění reklamace

  Kupujícímu doporučujeme před převzetím a zaplacením zásilky zkontrolovat zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) zásilku doporučujeme nepřevzít. Pokud balík i přes viditelné poškození obalu převezmete, je to na Vaši vlastní zodpovědnost, reklamace z tohoto titulu nebudou uznány. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese přepravce.
  Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží a Občanským zákoníkem.

  Podle občanského zákoníku č.150/2004 je na každé zboží poskytnuta záruka 2 roky.
  Pokud zjistíte vadu výrobku, na kterou se vztahuje reklamace během záruční doby, napište nám na e-mailovou adresu info@divamoda.sk. Zboží zašlete spolu s originál fakturou nebo jeho kopií na adresu uvedenou ve formuláři.

  Prodávající neodpovídá za případnou ztrátu balíku způsobenou přepravcem, proto doporučujeme balík pojistit. Neposílejte zboží na dobírku.


  - Zboží nám prosím zašlete Vámi zvolenou dopravou.


  - K reklamaci je třeba předkládat pouze zboží vyčištěné a zbavené všech nečistot.
  - K zásilce nám prosím přiložte reklamační listinu (stáhneš ZDE )
  - Prokažte prosím, že jste zboží zakoupili v našem eshopu
  - Do reklamační listiny popište přesnou definici vady, poškození a místo pokud se dá označte
  - V případě, že reklamaci uznáme, uveďte i vaše číslo účtu, kde peníze vrátíme, případně nás upozorněte, že máte zájem o stejné zboží (v případě, že bude ještě dostupné)
  - Poprosíme udávat i vaše číslo telefonu, email, abychom mohli reklamaci expresně vyřídit a podat Vám o ní informace

  Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.
  Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.

  U zboží, které je třeba zaslat k opravě výrobci si vyhrazujeme právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace o dobu nezbytně nutnou k této opravě.

  Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené na www.divamoda.sk a www.divamoda.cz. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná, při neoprávněné reklamaci jste povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace.
  Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé:
  - přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením
  - znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby
  - používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá
  - vnějšími vlivy, například. pádem nebo nárazem
  - zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy)
  - při používání zboží v rozporu s návodem k obsluze
  - mechanickým poškozením - roztržené, proříznuté, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží a pod.
  Záruka se také nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.
  V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem.


  Důležité informace, které byste měli vědět při uplatňování reklamace:

  • Na zboží prodané ode dne 01. 04. 2004 platí zákonná záruční doba 24 měsíců.
  • Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Záruka se nevztahuje na vadu, kvůli které byla sjednána nižší cena.
  • Pokud při reklamaci dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet znovu od převzetí nové věci. Totéž platí.
  • Pokud jde o vady, které se vyskytnou po koupi, je třeba je vytknout bez zbytečného odkladu do 6 měsíců od zjištění vady, nejpozději do uplynutí stanovené záruční doby. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zanikne.
  • Spotřebitel má právo, aby byla jeho reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni převzetí věci prodávajícím. V případě, že prodávající tuto zákonnou lhůtu nedodrží, má spotřebitel právo rozhodnout se, zda bude požadovat výměnu zboží nebo vrácení peněz (§ 623, § 622 OZ).
  • Při odstranitelné vadě má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
  • Prodávající může vždy namísto odstranění vady (opravy) vyměnit chybnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
  • Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci pro daný účel, má spotřebitel právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz). Záleží jen na kupujícím, zda si uplatní právo na výměnu nebo vrácení peněz. Pokud si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit.
  • Při uplatnění reklamace je třeba předložit doklad o koupi.
  • Při reklamacích již použitého zboží nemá spotřebitel právo na vrácení již zaplaceného poštovného nebo na proplacení nákladů spojených s doručením zásilky k prodávajícímu.
  • Spotřebitel nemá dále používat věc, na které zjistil vadu.
  • Opotřebování charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu.